شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ حال من بي تو خراب است کجايي آقا نقش من بي تو برآب است کجايي آقا عمر بيهوده من بي تو چه ارزد تو بگو زندگي بي تو سراب است کجايي آقا دل غمگين مرا کي تو عنايت بکني منتظر بهر جواب است کجايي آقا تا که از در برسي رخ بنمايي تو به من دل من در تب و تاب است کجايي آقا از غم دوري تو هر نفس اي راحت جان گريه بي حد و حساب است کجايي آقا داستان غم هجران تو اي يوسف من قدر يک کهنه کتاب است کجايي آقا
چه شود گر نظري بر من بيچاره کني يک نظر بر تو صواب است کجايي آقا
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top