شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بايد گاهي ناليد گاهي بروي با قايق چوبي وسط درياي بيکران و دردهايت را فرياد بزني و مطمئن باشي کسي نيست به داد دلت برسد وقتي ارام شدي کف قايق دراز بکشي و با رقص موجها تازه درد پله هاي اهنين قايق را احساس کني و معناي درد را دوباره بفهمي
حق جو-3
هوالجميل ... آخ آخ گفتيا
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top